section-5421ade

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  MATRIX Cezary Taraszkiewicz
  16-400 Suwałki
  ul. Sejneńska 13
  NIP 844-168-29-55
  e-mail: ado@matrix-net.pl
  tel. 87 735 33 33
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów usług o świadczenie usług telekomunikacyjnych oferowanych przez administratora
  2. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
  3. ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,
  4. marketingu bezpośredniego,
  5. tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),
  6. weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  7. wsparcia obsługi,
  8. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 3. administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: firmy współpracujące w zakresie realizacji usług, firmy zapewniające obsługę księgową oraz prawną firmy, Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą
  1. przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy (3 lata od rozwiązania umowy)
  2. w zakresie rozliczeń przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
 9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

MATRIX Cezary Taraszkiewicz